مقدمه:

وب سایت  www.forooshgah cctv.irبا هدف معرفی و فروش  بیشترمحصولات حفاظتی و نظارت تصویری در سال 1399 توسط کارشناسان گروه فنی و مهندسی cctv راه اندازی شد.

 فروشگاه cctv در ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه است. ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ فروشگاه دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا، راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

یکی از برجستگی هایی که فروشگاه cctv با مدیریت جناب مهندس امیدی داشته: 

پخش دوربین به تمامی نقاط کشور بوده که این مبحث باعث شده که همه همکاران شناخت کامل نسبت به مجموعه ما داشته باشند.و در کنار پخش عمده دوربین ها با توجه به درخواست مشتریان تمامی لوازم جانبی مورد نیاز را هم برای همکاران ارسال کنیم.

این مجموعه باعث امنیت ، ارامش و اسوده خاطر بودن عموم همکاران ومشتریان عزیزدرسراسرکشور شده زیراکه  همواره محصولات با گارانتی معتبر، خدمت همکاران ومشتریان عزیز ارائه میشود.

 

فروشگاه cctv با داشتن کارشناسان فنی و تخصصی وباتجربه در حیطه دوربین مدار بسته وسیستم های حفاظتی وهوشمند جوابگو 24 ساعته برای همکاران باشند و مسائل پیش امده را بر طرف کند.

 

فروشگاه از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫا را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

فروشگاه cctv ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﯿﺖ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. اﯾﻦ فروشگاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ فروشگاه cctv

داهوا:

ﺟﺰ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ دوم از ده ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﮑﻨﻮژی ﻫﺎی HDCVIو IP از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎراﻧﺘﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ۲۵ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دانتون:

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی فروشگاه cctv مورداستفاده قرار گرفته است وآزمون خودرازنظر دید درشب ، رزولوشن تصویر، استحکام وضداب وگردوغباربودن کیس،دراین مدت باموفقیت گذرانده است.

 

آرمان های فروشگاه cctv :

۱) بکارگیری تمام امکانات و نیروی انسانی، در سریعترین زمان، و با بالاترین کیفیت و بیشترین سطح رضایت مندی مشتری

۲) ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد پرسنل واحدهای مختلف مجموعه از طریق ارائه آموزش های مورد نیاز و نظارت بر اثر بخشی آموزشی.

۳) ارتقاء سطح کیفی فضای کاری و ایجاد محیطی پویا، با نشاط و پر تلاش در جهت حصول موفقیت در بالاترین سطح

۴)استفاده بهینه  از منابع سازمان (نیروی انسانی، تجهیزات، سیستم ها و غیره)

5)ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی همکاران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم درسراسرکشو

6)ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

7)اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

 

زمینه های فعالیت فروشگاه cctv:

فروشگاه cctv درزمینه ی ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی، ﻣﺸﺎوره ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اﻧﻮاع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ,اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﻧﺘﻘﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ACCESS CONTROL ، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﻫﺒﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮال،کرکره برقی، اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺴﯿﻮ و اﮐﺘﯿﻮ و ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿا درسراسر کشور ارائه خدمت میکند.

 

معرفی خدمات سایتwww.forooshgah cctv.ir:

 معرفی  انواع کالا و تجهیزات سامانه های حفاظتی و نظارتی

 فروش تجهیزات اصلی و متعلقات سامانه های حفاظتی و نظارتی

 طراحی و اجرای پروژه های حفاظتی و نظارتی با بهره گیری از نیروی متخصص

 ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری از سامانه های پیاده شده

 بررسی کیفیت و اصالت محصولات قبل از معرفی و فروش در وب سایت

 انتشار مقالات و مطالب آموزشی مرتبط با سامانه های حفاظتی و نظارتی

 مشاوره و بررسی پروژه ها بصورت حضوری و غیر حضوری

 ارائه انواع کالا و تجهیزات با ضمانت نامه معتبر در ایران