به منظور دریافت لیست قیمت همکار دوربین مدار بسته و لیست قیمت همکار دزدگیر اماکن فروشگاه cctv در ایمیل خود، لازم هست تا اطلاعات درخواستی در فرم زیر را بصورت صحیح تکمیل فرمایید تا پس از بررسی و تماس با شما همکار گرامی، ارسال لیست قیمت همکار صورت پذیرد.
(به درخواست های ناقص هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.)
[supsystic-form id=16]

وب سایت www.forooshgah cctv.ir با هدف معرفی و فروش بیشترمحصولات حفاظتی و نظارت تصویری در سال 1399 توسط کارشناسان فروشگاه cctv راه اندازی شد.فروشگاه cctv در ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه است. ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا، راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
یکی از برجستگی هایی که فروشگاه cctv با مدیریت جناب مهندس امیدی داشته:

پخش دوربین به تمامی نقاط کشور بوده که این مبحث باعث شده که همه همکاران شناخت کامل نسبت به مجموعه ما داشته باشند.و در کنار پخش عمده دوربین ها با توجه به درخواست مشتریان تمامی لوازم جانبی مورد نیاز را هم برای همکاران ارسال کنیم.این مجموعه باعث امنیت ، ارامش و اسوده خاطر بودن عموم همکاران ومشتریان عزیزدرسراسرکشور شده زیراکه همواره محصولات با گارانتی معتبر، خدمت همکاران ومشتریان عزیز ارائه میشود.
فروشگاه cctv با داشتن کارشناسان فنی و تخصصی وباتجربه در حیطه دوربین مدار بسته وسیستم های حفاظتی وهوشمند جوابگو 24 ساعته برای همکاران باشند و مسائل پیش امده را بر طرف کند.